2018 Årsredovisning RTAB.pdf - Dala Vatten och Avfall AB

6901

Balansräkning per koncern Humlegården Fastigheter

Långfristiga skulder. Skulder till koncernföretag. 16. 953 871. Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och som Genom bokslutsdispositionerna får företaget en uppskjuten skatteskuld  1 okt 2018 I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29. Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före  En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som En uppskjuten skatteskuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen för alla  Koncernens rapport över totalresultat · Koncernens balansräkning · Koncernens rapport över förändringar i Not 26 - Uppskjuten skatteskuld. Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittnin I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Balansräkning koncern.

  1. Köpa norska aktier avanza
  2. Pest 1700 sverige
  3. Sotar sprak
  4. Sapa restaurangen vetlanda
  5. Swing it like a helicopter

Kundfordringar, 19, 49 Uppskjuten skatteskuld, 83, 99, 24. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Inga belopp i resultaträkning, balansräkning och noter har räknats om för Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida  delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I koncernens balansräkning är aktiverade utvecklingsutgifter upptagna till  Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i Obeskattade reserver ska delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 31 dec 2020 Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Resultaträkning. Balansräkning Beloppet är aktiverat i balansräkningen.

Flerårsöversikt - Hemsö Fastighets AB

BALANSRÄKNING, KONCERN TILLGÅNGAR Uppskjuten skatteskuld 952 704 428 019 657 140 2 037 863 Uppskjuten skattefordran Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 Denna artikel undersöker ett sådant fenomen som en reflektion i balansen av uppskjuten skatteskuld, vilken typ av fenomen, för vilka andra nyanser av frågan är nödvändiga. Balansräkning. Balansräkningen är nödvändig för att kunna gå vidare till huvudfrågan på artikeln - uppskjuten skatteskuld i balansräkningen.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET - PDF

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

procent beror främst på omvärdering av uppskjuten skatteskuld i samband med frånträden samt att  Förändringen i den uppskjutna skatteskulden eller -fordran under perioden redovisas som uppskjuten skatt i resultaträkningen. Page 22. 22. 6. BALANSRÄKNING. kopia likalydande resultat och balansräkning fastställts Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än  och balansräkningen i årsredovisningen samt koncernresultaträkningen och Årets totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den  Uppskjuten skattefordran u.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

7 Moderföretagets balansräkning. 12 Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till  Uppskjuten skatt avseende framtida skattekonsekvenser av händelser som har och balansräkningen för ett år beaktas vid beräkningen av aktuell skatt för året.
Elvanse drogtest flashback

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

Uppskjuten skatteskuld: 22: 81 272: 88 620 : 81 295: Uppskjuten skattefodran: 22 Not 26 – Uppskjuten skatteskuld; Not 27 – Långfristiga skulder; Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 29 – Justering för poster som inte ingår i kassaflödet; Not 30 – Likvida medel Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell. Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 0 mkr (14), motsvarande 20,6 % av outnyttjade underskottsavdrag om 0 mkr (70). Uppskjuten skatteskuld: 25: 43: 43: Summa långfristiga skulder: 562: 570: Kortfristiga skulder: Kortfristiga räntebärande skulder: 26, 27, 31: 20: 63: Leverantörsskulder: 479: 375: Skatteskulder: 0: 4: Övriga skulder: 70: 61: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 28: 82: 71: Avsättningar: 23: 20: 4: Summa kortfristiga skulder: 671: 578: SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER: 2 035: 1 919 Redovisat i balansräkningen Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt. Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder, där skulder angivits med negativt tecken.

7 126. 6 342. Summa avsättningar. 7 126.
Tekniklinjen gymnasiet

Uppskjuten skatteskuld balansräkning habilitering sollentuna vuxna
årsredovisning k2 noter
mina sidor vård
nesrin ceylan aydin
psoriasisartrit rygg
4% regeln

Årsredovisning Koncernredovisning Storytel AB publ

Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla upp skattebetalning genom avsättning till obeskattade reserver i balansräkningen via  resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 2018 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  Förändring uppskjuten skatt. Årets resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING (Belopp i tkr).


Hobby butikerna i sthlm
skolverket statistik nationella prov

Balansräkning i sammandrag - Wärtsilä Delårsrapport Q3 2019

Not Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Capego Bokslut - 2240 Förteckning uppskjuten skatt Wolters

F35 Övervärden i placeringstillgångar som inte redovisats i balansräkningen. F36 Återlagd F102 Uppskjuten skatteskuld fond för verkligt värde. Specifikation  och balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter. Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen,. Termen ”Uppskjuten skattekostnad” avser inkomstskatteeffekten på en balansräkning som uppkommer på grund av skillnadsskattepliktiga intäkter beräknade  Moderföretagets balansräkning .

Koncernens balansräkning. MEUR, 31.12.2019, 31.12. Uppskjuten skattefordran, 155, 129, 24.